برای دانلود تصاویر رایگان ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

دسته بندی ها

با توجه به نوع تصویر و یا طرحی که نیاز دارید می توانید درون یک دسته بندی به دنبال طرح و عکس خود باشید


مجموعه ها

مجموعه های منتخب توسط نقش چی ایجاد می شوند تا شما را سریعتر به نتیجه برسانند

لیست مجموعه ها

اشتراک ها

با خرید اشتراک به هزاران عکس، طرح و وکتور به صورت رایگان دسترسی پیدا کنید


5 تصویر ماهانه

33,000 تومان

 • زمان اشتراک: 30 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 5
 • محدودیت روزانه: 5
خرید اشتراک

10 تصویر ماهانه

52,500 تومان

 • زمان اشتراک: 30 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 10
 • محدودیت روزانه: 10
خرید اشتراک

20 تصویر سه ماهه

105,000 تومان

 • زمان اشتراک: 93 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 20
 • محدودیت روزانه: 20
خرید اشتراک

40 تصویر سه ماهه

160,000 تومان

 • زمان اشتراک: 93 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 40
 • محدودیت روزانه: 40
خرید اشتراک

روزانه 5 تصویر (1 ماهه)

87,000 تومان

 • زمان اشتراک: 30 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 150
 • محدودیت روزانه: 5
خرید اشتراک

روزانه 10 تصویر (1 ماهه)

127,000 تومان

 • زمان اشتراک: 30 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 300
 • محدودیت روزانه: 10
خرید اشتراک

روزانه 10 تصویر (2ماهه)

199,000 تومان

 • زمان اشتراک: 60 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 600
 • محدودیت روزانه: 10
خرید اشتراک

روزانه 20 تصویر (3ماهه)

332,000 تومان

 • زمان اشتراک: 93 روز
 • حداکثر تعداد دانلود: 1860
 • محدودیت روزانه: 20
خرید اشتراک